Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania

30 трав. 2021 |

Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej z siedzibą w Gnieźnie, działając na podstawie Uchwały nr 16 z dnia 1 czerwca 2021 zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 (I termin), a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 18:30 (II termin), w siedzibie Stowarzyszenia w Gnieźnie, przy ulicy Sportowej 3, 62-200 Gniezno.

Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej z siedzibą w Gnieźnie, działając na podstawie Uchwały nr 16 z dnia 1 czerwca 2021 zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 (I termin), a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 18:30 (II termin), w siedzibie Stowarzyszenia w Gnieźnie, przy ulicy Sportowej 3, 62-200 Gniezno.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności komisji za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności komisji za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.